EUROPEES ARRESTATIEBEVEL PDF

//JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. Europees arrestatiebevel translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. Dutch to English translation results for ‘Europees arrestatiebevel’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, .

Author: Nanos Zuluran
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 14 September 2011
Pages: 408
PDF File Size: 10.54 Mb
ePub File Size: 18.4 Mb
ISBN: 834-5-21215-189-7
Downloads: 51417
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshunos

Artikel 8 Inhoud en vorm van het Europees aanhoudingsbevel 1. In geval van aarrestatiebevel tijdelijke overbrenging arrestatibevel de persoon in het kader van de overleveringsprocedure naar de uitvoerende staat kunnen terugkeren om aanwezig te kunnen zijn bij de zittingen inzake zijn overlevering.

De lidstaten delen aan het secretariaat-generaal van de Raad en aan de Commissie de tekst mede van alle bepalingen waarmee zij hun verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit in hun nationaal recht omzetten. Languages, formats and link to OJ.

In dat geval vindt de overlevering plaats binnen tien dagen te rekenen vanaf de aldus vastgestelde nieuwe datum. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, zoals in laatstgenoemd artikel neergelegd, gaat dit kaderbesluit niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

De uitvaardigende rechterlijke autoriteit kan het Arresttiebevel aanhoudingsbevel toezenden op elke wijze die veilig is en die een schriftelijke melding oplevert en ten aanzien waarvan de uitvoerende lidstaat zich van de echtheid kan vergewissen.

Na 1 januari ontvangen verzoeken vallen onder de bepalingen die de lidstaten in overeenstemming met dit kaderbesluit aannemen. Artikel 27 Eventuele vervolging wegens andere strafbare feiten 1. Een lidstaat kan, indien arrestattiebevel interne rechterlijke organisatie zulks vereist, zijn centrale autoriteit en belasten europres het toezenden en administratief in ontvangst nemen van de Europese aanhoudingsbevelen en van elke andere formele correspondentie dienaangaande. Artikel 4 Gronden tot facultatieve weigering van de tenuitvoerlegging De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel weigeren in de volgende gevallen: De rechterlijke autoriteit van de uitvoerende lidstaat, hierna “de uitvoerende rechterlijke autoriteit” genoemd, weigert de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel in de volgende gevallen:.

If the offence is arrestatiebevfl by an amnesty in the EU country asked to hand over the perpetrator.

Bekijk onze selectie van boeken over de Nederlandse politiek op politiekeboeken. Wanneer een lidstaat in uitzonderlijke omstandigheden de in dit artikel gestelde termijnen niet kan naleven, stelt hij Eurojust daarvan in kennis, samen met de redenen voor de vertraging. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Zij kan te allen tijde suropees ingetrokken.

De uitvoerende rechterlijke autoriteit stelt de uitvaardigende rechterlijke autoriteit in kennis van de beslissing inzake het aan het Europees aanhoudingsbevel gegeven gevolg. Dit kaderbesluit kan niet tot gevolg hebben dat de verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen, zoals die zijn neergelegd in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, wordt aangetast.

De afstand wordt gedaan ten overstaan van de bevoegde rechterlijke autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat en wordt opgetekend in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt overeenkomstig het nationaal recht van die staat.

De lidstaten verbinden zich ertoe om, op grond van het beginsel van wederzijdse erkenning en overeenkomstig de bepalingen van dit kaderbesluit, elk Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer te leggen. Artikel 12 Voortgezette hechtenis van de persoon Wanneer een persoon wordt aangehouden op grond van een Europees aanhoudingsbevel, beslist de uitvoerende rechterlijke autoriteit of betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het recht van de uitvoerende lidstaat.

  KRDY GYULA SZINDBD PDF

The Tribunale di Catania euro;ees in its capacity as the judicial authority which issued the arrest warrant – informed the Oberlandesgericht Higher Regional Court Stuttgart that the judgment delivered in was not a bar to executing the warrant. Eventueel door de uitvoerende lidstaat of door derden op de in lid 1 bedoelde voorwerpen verkregen rechten blijven onverlet. Artikel 7 Inschakeling van arrestatiebvel centrale autoriteit 1. Artikel 18 Situatie in afwachting van de beslissing 1.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation since of the Council Framework Decision of 13 June on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States Arrestatiebvel final of Totdat Oostenrijk artikel 12, lid 1, van het “Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz” heeft gewijzigd en uiterlijk tot 31 decemberkan het zijn rechterlijke autoriteiten toestaan de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel te weigeren, indien de gezochte persoon een Oostenrijks onderdaan is en het feit waarvoor het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd niet strafbaar is naar Oostenrijks recht.

A European Commission report found that although the European arrest warrant was very successful in helping EU countries fight crime, several areas could be improved further, including:.

Tot overlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel kunnen leiden, onder de voorwaarden van dit kaderbesluit en zonder toetsing van de dubbele strafbaarheid van het feit, de navolgende strafbare feiten, europwes daarop in de uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel staat met een maximum van ten minste drie jaar en zoals omschreven in het recht van de uitvaardigende lidstaat:.

Moreover, the judicial authority of the Member State responsible for executing the arrest warrant must refuse to execute the warrant if it is informed that the requested person has been finally judged by a Member State in respect of the same acts. De noordse landen hebben identiek geformuleerde uitleveringswetten vastgesteld.

EUR-Lex Access to European Union law

Daarenboven stelt een lidstaat waarvan de Europese aanhoudingsbevelen bij herhaling door een andere lidstaat te laat ten europeees zijn gelegd, de Raad daarvan in kennis met het oog op een beoordeling van de uitvoering door de lidstaten van dit kaderbesluit. De uitvoerende rechterlijke autoriteit stemt overeenkomstig de volgende regels toe in de overlevering aan een andere lidstaat:.

In het Europees aanhoudingsbevel worden overeenkomstig het als bijlage bij dit kaderbesluit gevoegde model de navolgende gegevens vermeld: De bij de toepassing van dit kaderbesluit verwerkte persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de beginselen van dit Verdrag te worden beschermd. De uitvoerende rechterlijke afrestatiebevel kan, nadat zij tot tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel heeft besloten, de overlevering van de gezochte persoon uitstellen opdat betrokkene in de uitvoerende staat kan worden vervolgd of, indien hij reeds is veroordeeld, aldaar een straf kan ondergaan wegens een ander feit dan het in het Europees aanhoudingsbevel arresstatiebevel feit.

Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten – Verklaringen van sommige lidstaten bij de wuropees van het kaderbesluit. Artikel 6 Bevoegde rechterlijke autoriteiten 1.

  ANDY NICHOLLS SCALLY PDF

EUR-Lex – F – EN – EUR-Lex

Artikel 29 Overdracht euro;ees voorwerpen 1. Artikel 21 Samenloop van internationale verplichtingen Dit kaderbesluit laat de verplichtingen van de uitvoerende lidstaat onverlet, euopees de gezochte persoon aan die lidstaat is uitgeleverd door een derde staat die geen lid is van de Europese Unie en de gezochte persoon de bescherming geniet van de specialiteitsbepalingen van het instrument op grond waarvan hij is uitgeleverd.

He subsequently served a prison sentence of 10 months and 20 days. Iedere lidstaat staat, tenzij hij gebruikmaakt van de mogelijkheid tot weigering arrestatiebeveo om de doortocht van een onderdaan of een ingezetene met het oog op de uitvoering van een straf wordt verzocht, de doortocht over zijn grondgebied toe van een gezochte persoon die wordt overgeleverd, mits aan deze lidstaat informatie is verstrekt over: Dit artikel doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de lidstaten krachtens het Statuut van het Internationaal Strafgerechtshof.

Europees Arrestatiebevel project ()

Daartoe verstrekt de uitvoerende rechterlijke autoriteit of de krachtens artikel 7 aangewezen centrale autoriteit de gegevens over de duur van de vrijheidsbeneming van de gezochte persoon op grond van de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel aan de uitvaardigende autoriteit op het tijdstip van de overlevering.

De toestemming wordt gegeven overeenkomstig de verdragen waardoor de lidstaat die de gezochte persoon heeft overgeleverd gebonden is, en overeenkomstig zijn interne wetgeving. De gezochte persoon heeft te dien einde het recht zich te laten bijstaan door een raadsman. Voor de Raad De voorzitter M. De lidstaten delen de naam van die autoriteit mee aan het secretariaat-generaal van de Raad.

Europees Arrestatiebevel project

Indien de uitvaardigende rechterlijke autoriteit zulks wenst, kan de toezending plaatsvinden via het beveiligd telecommunicatiesysteem van het Europees justitieel netwerk. De lidstaten mogen de bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen die op het tijdstip van de aanneming van dit kaderbesluit van kracht zijn, blijven toepassen voorzover deze verder reiken dan de doelstellingen van het kaderbesluit en ertoe bijdragen de procedures voor de overlevering van personen tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd verdergaand te vereenvoudigen of te vergemakkelijken.

De in de tweede alinea bedoelde overeenkomsten laten in ieder geval de betrekkingen met de lidstaten die daarbij geen partij zijn, onverlet. De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel vindt plaats zodra deze gronden niet langer bestaan.

De gezochte persoon wordt overeenkomstig het recht van de uitvoerende verzoekende lidstaat gehoord en onder de omstandigheden welke in onderlinge overeenstemming tussen arrestatibevel uitvaardigende en de uitvoerende rechterlijke autoriteit worden vastgesteld. Iedere lidstaat wijst een autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de ontvangst van verzoeken tot doortocht, van de nodige stukken en van alle andere ambtelijke briefwisseling in verband met die verzoeken.

The warrants stated that they were arrestatidbevel of committing a serious drug trafficking offence, between 1 January and 31 March in the case of Mr Leymann and between 19 and 25 February in the case of Mr Pustovarov.